loader
جمعه 25 آبان 1397

آمار و اطلاعات

جمعیت

شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
تعداد جمعیت 1375 2496320 84901 4/3 12
تعداد خانوار 1375 470633 15568 3/3 10
تعداد جمعیت شهری 1315161 42569 2/3 9
تعداد جمعیت روستایی 1181159 42332 6/3 11
نرخ رشد 1365 - 75 39/2 58/1 - 11

آموزش

شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
نرخ باسوادی 69 1/62 - 10
نرخ باسوادی زنان 6/58 1/49 - 8
نسبت دانش آموز به كلاس 5/29 2/32 - 2
نسبت دانش اموز دختر به كل 7/43 9/40 - 11
تعداد دانشجویان مراكز آموزش عالی شهرستان 32492 84 3 8
نسبت تخت بیمارستانی به هزار نفر 94 93 - 4
نسبت پزشك به ده هزار نفر 5/5 1/3 - 12
نسبت پزشك متخصص به ده هزار نفر 3/2 8 - 11
نسبت مراكز بهداشتی و درمانی به صد هزارنفر 1/8 7 - 11

امكانات

شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
طول كل راهها 7276 400 5/5 7
طول راههای اصلی 653 0 0 -
تراكم راه 1/21 8/15 - 11
ضریب نفوذ تلفن 3/11 4/6 - 12
درصد روستاهای دارای ارتباط تلفنی 7/38 35 - 7
درصد روستاهای برخوردار از راه روستایی 7/61 8/68 - 7
درصد روستاهای برخوردار از برق 5/88 7/91 - 7
بدون احتساب راههای نظامی مرزی - -