آگهی مزایده عمومی فروش 24 میلیون لیتر سوخت استان آذربایجان سهمیه ماه های اردیبهشت و خرداد