مرحله تكميل فهرست اعضاي خانوارهاي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور با همكاري سازمان ثبت احوال در حال اجرا است. در اين مرحله اطلاعات افرادي كه پس از مرداد ماه سال 1387 ازدواج كرده اند يا طلاق گرفته اند از سازمان ثبت احوال كشور دريافت شده است و تا پايان مرداد ماه وارد پايگاه طرح خواهد شد.
با اين توضيحات موارد زير به اطلاع خانواده هاي محترم مي رسد:
1-   سرپرست خانوارهايي كه پس از مرداد ماه سال 1387 بر اساس ازدواج به وجود آمده اند مي توانند از ابتداي شهريور ماه بر اساس فراخوان و برنامه زمانبندي كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام مي شود براي معرفي شماره حساب اقدام نمايند و نيازي به مراجعه اين گونه افراد به سامانه مركز آمار ايران نمي باشد.
2-   فرزنداني كه پس از مرداد ماه 1387 متولد شده اند با استفاده از اطلاعات دريافت شده از سازمان ثبت احوال كشور به خانوار خود اضافه شده اند و در خصوص اين گونه خانوارها نيز نيازي به مراجعه به وب گاه مركز آمار ايران نيست.
3-   خانوارهايي كه عضو يا اعضايي از آنها پس از مرداد ماه 1387 فوت شده اند به صورت خودكار از خانوارشان حذف شده اند و نيازي به مراجعه به وب گاه مركز آمار ايران نيست.
4-   در مواردي كه سرپرست خانوار فوت شده است، مسن ترين عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است و وي مي تواند از ابتداي شهريور ماه بر اساس فراخوان و برنامه زمانبندي كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام مي شود، براي معرفي شماره حساب اقدام نمايد. بديهي است در صورتي كه خانوار لازم بداند فرد ديگري را به عنوان سرپرست خانوار معرفي نمايد، بايد در مرحله اصلاح اطلاعات كه متعاقبا اعلام خواهد شد اقدام نمايد.
هر يك از زوجيني كه طلاق گرفته اند ، از ابتداي شهريور ماه مي توانند براي معرفي شماره حساب طبق برنامه وزارت رفاه و تامين اجتماعي اقدام نمايند. بديهي است اگر سرپرست خانوار قبلا شماره حساب خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت نموده نيازي به معرفي حساب جديد ندارد.
5-   كليه خانوارهايي كه كد رهگيري يا رمز عبور دريافت كرده اند حتي اگر در مرحله اعلام وضعيت خانوار در بهمن ماه 1388 عضوي به غير از سرپرست خانوارها تاييد هويت نشده است مي توانند طبق برنامه زمانبندي وزارت رفاه براي معرفي شماره حساب اقدام نمايند. بديهي است براي اصلاح اطلاعات فرد تاييد هويت نشده در مرحله اصلاح اطلاعات فراخوان خواهد شد.
6-   با توجه به اينكه فعلا خوشه بندي خانوارها ملاك پرداخت نيست، براي خانوارهايي كه در اطلاعات غيرهويتي مانند آدرس، دارايي، درآمد و ... داراي تغيير هستند، متعاقبا در دوره زماني مناسب كه به تصويب كارگروه تحول اقتصادي دولت مي رسد براي اصلاح اطلاعات خود ، فراخوان خواهند شد.
با عنايت به موارد فوق الذكر در حال حاضر نيازي به مراجعه حضوري يا تلفني خانوارها در اين مرحله نيست و پس از پايان مرحله معرفي حساب به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، براي پاسخ به سوالات مردمي و اصلاح اطلاعات به نحوه مقتضي اطلاع رساني خواهد شد.