آن دسته از هموطنان سرپرست خانوار که پیش از این در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران شرکت کرده و در سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.ir با پیام «اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است و ...» مواجه شده اند و یا به دلیل ازدواج بعد از تاریخ 1-5-87 تشکیل خانواده داده و یا بدلیل طلاق بعد از تاریخ مذکور ، وضع خانوار آنان تغییر کرده است می توانند برای تصحیح مشخصات یا تغییر وضعیت خانوار خود به سامانه ای که به این منظور به آدرس www.ncr.ir در نظر گرفته شده مراجعه و به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند. این سامانه از تاريخ 27-6-89 به مدت یک هفته دایر است. توجه: · هموطنان عزیزی که قبلا حساب بانکي آنان در سامانه وزارت رفاه تاييد شده است، نيازی به ثبت اطلاعات در اين سامانه ندارند. · ثبت اطلاعات در اين سامانه، به منزله ثبت نام در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار (اجرا شده توسط مرکز آمار ايران) نمي باشد. لذا هموطنانی که قبلا در طرح مذکور ثبت نام نکرده اند، از ورود به اين سامانه خودداری نمايند.

 

 پايگاه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها در شهرستان تكاب