معاون فرماندار تکاب در جمع نمازگزاران اهل سنت: مردم در مهلت باقی مانده در سرشماری اینترنتی شرکت نمایند