فرماندار در تجمع بزرگ عاشورائیان تکاب: بزرگترین درس عاشورا ایستادگی در برابر ظلم است