كوه بلقيس با قله دوقلوي نزديك به هم و 3200 متر ارتفاع در 5/7 كيلومتري شمال‌شرقي تخت‌سليمان واقع شده يكي ديگر از آثار تاريخي مهم درون حريم تخت سليمان است . برفراز بلندترين قسمت اين كوه بقاياي استحكاماتي مربوط به دوره ساساني وجود دارد كه به لحاظ موقعيت مكاني و زماني ارتباط آن با مجموعه آثار تخت‌سليمان پيوند معماري و تاريخي نزديكي دارد